You are currently viewing GreenTrace

Green Trace

Project IF ID – 50423

Prepoznat problem na tržištu

Green Trace je efikasno rešenje za upravljanje šumama „sve u jednom“, pristupačno velikom broju različitih klijenata. Rešenje će biti rešavanje najhitnijih šumskih problema kao što su: nelegalna seča koja ubrzano raste, kontrola bolesti, praćenje novih biljaka i drugo. U svim ovim ciljevima naše rešenje Green Trace može odigrati suštinsku ulogu u budućem razvoju. Green Trace rešava nekoliko problema za vlasnike šuma, kako privatnih tako i javnih. Naš sistem sadrži: ID stabla, opis vrste i starosti drveta, geolokaciju na kojoj je zasađena katastarska parcela, fotografiju drveta, podatke o zdravstvenoj kartici, podatke o vlasniku zemljišta itd.

Jednostavna struktura, pristupačne oznake su se pokazale dovoljno jake da izdrže oko 20 godina bez većih nedostataka i biće najpogodnije za primenu u integrisanim auto-ID lancima snabdevanja ako se koriste kao komponente za jednokratnu upotrebu. Ove oznake su pogodne za dugotrajno obeležavanje, ali primena na živom drveću zahteva specifična rešenja za sprečavanje oštećenja usled rasta stabljike. Svi ovi parametri mogu biti različiti i na osnovu potrebe kupaca menjati.

Naše rešenje problema

Green Trace se zasniva na praćenju životnog ciklusa drveta počevši od lokacije na kojoj je zasađeno, preko odabira i odobrenja za seču pa sve do seče u pilanu.
Naše inovativno rešenje je razvoj najsavremenijeg sistema sa centralizovanom bazom podataka za praćenje i verifikaciju seče šuma u lancu snabdevanja. RFID oznake će biti pričvršćene za drvo malim drvenim ekserom (koji neće oštetiti drvo) i obezbediće jedinstven pregled podataka o stablu koji se bežično prenose između oznake i mobilnog telefona sa RF čitačem.

Softverska platforma će imati sve potrebne informacije o stablu koje će se prikupljati i unositi, na primer tip drveta, starost drveta, fotografija drveta, geolokacija itd.

Prednosti Green Trace-a

Šume nisu važne samo za regulisanje ekosistema, zaštitu biodiverziteta i igranje integralne uloge u ciklusu ugljenika, već su i suštinski izvor prihoda. Ekonomska vrednost je veoma značajna za zemlje koje će biti naše buduće tržište, pa je potrebno dodatno pojačati kontrolu seče, jer se planiranom sečom obezbeđuje adekvatna zamena novim sadnicama.

Ciljna tržišta

 • Naša prva tržišta biće: Srbija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora i Makedonija. *
 • Naši drugi tržišni ciljevi su: Slovenija, Bugarska, Rumunija, Švajcarska i Švedska.
 • B2G – Državnim šumama u Srbiji gazduju javna preduzeća kao što su: „Uprava za šume“, „Srbija šume“ i „Vojvodina šuma“.
  Prema njihovim proračunima, u Srbiji se bespravno poseče 17.000 ha šume, što je ekvivalentno šteti od 100 do 300 miliona evra.
  Ugovor o rukovanju sa „Srbija šumama” za pilotiranje Green Trace-a na parceli od 50 ha.
 • Prema njihovim proračunima, u Srbiji se bespravno poseče 17.000 ha šume, što je ekvivalentno šteti od 100 do 300 miliona evra.
 • Ugovor o rukovanju sa „Srbija šumama” za pilotiranje Green Trace-a na parceli od 50 ha.
 • B2B/B2C – Nakon početnih razgovora sa nekoliko privatnih šumovlasnika koji gazduju od 100 do 2000 hektara šuma, zaključak je da su veoma zainteresovani za naše rešenje jer je veoma efikasno i jeftino u odnosu na trenutne troškove koje imaju, a posebno u poređenju sa na štetu koju pretrpe svake godine.
 • Trojica od njih su voljna da pilotiraju rešenje na svojim parcelama.

Model prihoda

Naše predviđanje je da će većina preduzeća prihvatiti naše inovativno rešenje u roku od godinu dana nakon završetka projekta. U početnim razgovorima sa Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i Ministarstvom zaštite životne sredine, zaključili smo da su zainteresovani za naše rešenje i da će zakonskim propisima uticati na državna preduzeća da nabave Green Trace i tome prilagode svoje poslovne procese. .

Ostvarićemo prihod tako što ćemo dozvoliti preduzeću da koristi Green Trace na godišnjem nivou:

 • Godišnji iznos za jednog velikog klijenta biće oko 300.000 EUR.
 • Za jednog privatnog šumovlasnika očekujemo prihod od 50 do 80 000 evra godišnje u zavisnosti od njihove veličine.

Naša računica je da ih je naše rešenje koštalo 20-25% godišnje izgubljene drvne građe. Procena ukupnih troškova uključujući fiksne i početne troškove, prema našim analizama iznosiće oko 40% ukupne vrednosti Zelenog traga, tako da ovaj posao smatramo poslom sa visokim profitom.

 

Ostvarićemo partnerske odnose sa kompanijama iz našeg regiona i zapadne Evrope. Naši partneri bi razvijali svoje poslovanje po istom modelu kao i mi u svojim zemljama. Uslov bi bio da primaju 50% zarade. Na osnovu naših uspešnih partnerstava u istoriji, ovaj način komercijalizacije se pokazao kao veoma uspešan sa sličnim sistemima.

Prekretnice projekta Q5-Q8

Prekretnice projekta Q1-Q4

Rizici

RIZIK: Moguće odlaganje pristizanja zahteva zbog pandemije Covid-19 i nagomilanih procedura.

UBLAŽAVANjE: Ranije planiranje i dogovore sa iskusnim međunarodnim dobavljačima.

RIZIK: Prepoznajte i razvijte kvalitetnu oznaku drveta koja može da izdrži klimatske i biološke agense u šumi tokom dužeg perioda uz održavanje sačuvanih informacija.

UBLAŽAVANjE: Daljim testiranjem i razvojem prepoznaćemo optimalne performanse i kvalitet.

RIZIK: Potreba za povećanjem broja stručnjaka na projektu kako bi se ispoštovao rok.

UBLAŽAVANjE: Kompanija će sopstvenim sredstvima angažovati dodatne stručnjake za projekat.

RIZIK: Kompanija zbog veličine tržišta nema dovoljno marketinških kapaciteta da pristupi svim potencijalnim klijentima.

UBLAŽAVANjE: Angažovanje dodatnih marketinških konsultanata i podsticanje marketinških aktivnosti.

Tim koji čini Green Trace

Zoran Milosavljević , BSC.E.E. – Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu – osnivač i direktor kompanije ZOF ELEKTRO, ima 24 godine iskustva u razvoju i implementaciji hardvera i softvera. Ima mnogo iskustva kao vođa tima za optimizaciju svakog koraka projekta i sposobnost brze reorganizacije u slučaju pogrešnog usmeravanja projekta. Tokom svoje stručne karijere imao je priliku da radi na različitim razvojima softvera i na poboljšanjima postojećih hardverskih sistema u oblastima industrijskih merenja i analize, oblasti prikupljanja podataka (personalizovanih kartica) za rafineriju nafte, elektronskog plaćanja, komunikacionih tehnologija, sistema glasanja itd.

Profesor Predrag B. Petrović, doktor nauka iz oblasti digitalne obrade signala, Univerzitet u Novom Sadu. Stručnjak u oblastima: digitalne obrade signala, programiranja mikrokontrolera, energetske elektronike, AD konverzije, matematike i kriptologije. Objavio je više od 150 časopisa i konferencija, jednu međunarodnu monografiju, pet univerzitetskih knjiga i poseduje pet patenata. Član je IEEE, IEICE i MENSA. On je suosnivač Kvortek Technologies i Cripto-Logica Corporation.

dr Vojislav Antić, docent za elektroniku, telekomunikacije i informacione tehnologije Instituta za nuklearne nauke „Vinča” i pronalazač. Jedanaest radova u časopisima međunarodnog značaja (sa indeksom naučne citiranosti, pet kao prvi autor). Visoko iskustvo u elektronici, telekomunikacijama i informacionim tehnologijama.

Milan Matović – magistar mehatronike – stručnjak za mehatroniku koja je interdisciplinarna oblast inženjerske nauke koju čine mašine, elektronika i IT. Ima 6 godina iskustva u projektovanju i razvoju hardverskih uređaja, sistema upravljanja kvalitetom, razvoju 2D i 3D simulacija.

Snežana Božović – master studije Industrijski menadžment, Fakultet tehničkih nauka u Čačku – stručnjak za upravljanje projektima sa preko 10 godina iskustva u saradnji sa različitim inovacionim centrima u oblasti upravljanja inovacionim projektima zbog finansijskih, komercijalnih i pravnih pitanja.