You are currently viewing MEŠAONA STOČNE HRANE

POČETNO STANJE

Fabrika stočne hrane SUNCE je jedan od 3 najveća proizvođača stočne hrane u ovom delu Srbije. Dosadašnji proces sinteze hrane u mešaoni oslanjao se na veoma precizno ali dosta sporo odmeravanje pojedinačnih komponenti koje ulaze u sastav finalnog proizvoda pomoću mehaničke vage sa pomičnim tegom. Kompletan proces je dodatno usporen potrebom da radnik ručno inicira paljenje motora pužog transportera odgovarajuće sirovine dok se gašenje
motora obavljalo automatski. Celokupan proces je zahtevao angažovanje od dva do pet radnika tokom celog procesa.

Ideja za automatskom kontrolom rada mešaone je nastala kao potreba da se odgovori na sve veće i ozbiljnije zahteve tržišta, implementaciju HACCP i ISO9001 standarda, koji po svojoj prirodi obavezuju proizvođača da dokumentuje i precizira svaku fazu u proizvodnji, preduzete mere na polju kvaliteta robe i usluga koje proizvođač nudi uz povećanje obima i dinamike proizvodnje.

Uvidom u zatečeno stanje koje se u osnovi može opisati kao manuelna kontrola prosesa, došli smo do ideje da upravljanje postojećim komandnim pultom prepustimo moćnom industriskom PC računaru uz implementaciju kompletnog kontrolno – upravljačkog informacionog sistema neophodnim za dalju distribuciju podataka.

SISTEM ZA KONTROLU

Integrisani sistem za upravljanje mešaonom stočne hrane je baziran na industriskom PC računaru tipa A2
proizvođača Electronic Design. A2 je opremljen 32 kanalnom digitalnom ulaznom karticom i 32 kanalnom
digitalnom izlaznom karticom sa dodatnim slotovima za proširenje. Kontroliše se uzimanje materijala iz 12
silosa, uzimanje vode, ulja i premiks komponenti. Ceo kontroler je smešten u hermetički zatvoren ormar
dimenzija 750x1500x350 mm. Svi parametri procesa se zadaju preko ekrana sa Touch panelom i numeričke
tastature. Parametri upravljanja i rezultati proizvodnje su organizovani u bazi podataka i njima se putem
ethernet mreže može pristupiti i sa udaljenih lokacija. Posebno dizajniranom aplikacijom se podaci o
proizvodnji mogu pregledati, analizirati i odštampati u formi izveštaja.
Kompletan softver je podeljen u tri odvojene funkcionalne celine – programska modula:

PROGRAMSKI MODULI

Modul za sintezu receptura

Objedinjuje u sebi sledeće funkcionalnosti
– Evidencija receptura u bazi podataka
– Statistika potrošnje komponenti
– Ekspertiza pri odabiru sirovina
– Parametarsko upravljanje
– Optimizacija i sinteza receptura

Modul za upravljanje mešanjem komponenti

Objedinjuje u sebi sledece funkcionalnosti
– Preuzimanje receptura iz modula sinteze
– Kompjuterska kontrola odmeravanja sirovina
– Kompjutersko praćenje, kontrola i upravljanje parametrima mešanja
– Kompjutersko praćenje procesa mešanja u realnom vremenu
– Optimizacija procesa mešanja

Modul za upravljanje pakovanjem gotovih proizvoda

Objedinjuje u sebi sledeće funkcionalnosti
– Kontrola odmeravanja količina za pakovanje gotovih proizvoda
– Evidencija pakovanja
– Materijalna i finansiska evidencija u magacinu gotovih proizvoda
– Statistika